• Białej Floty 2 loc. 20

    02-654, Warsaw,
    Marina II
  • Appointment registration
    by phone

    Mon - Fri 8-19

REGULAMIN ODWOŁYWANIA WIZYT W PORADNI GUSTAV CHILDREN’S CLINIC

1. Niniejszy regulamin określa zasady odwoływania wizyt w podmiocie leczniczym GUSTAV Children’s Clinic, z siedzibą w Warszawie przy ul. Białej Floty 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000883616, NIP 5213920046, REGON 388172967 (dalej jako: “GUSTAV Children’s Clinic”).

2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w placówce GUSTAV Children’s Clinic.

3. Regulamin dotyczy wszystkich usług oferowanych przez GUSTAV Children’s Clinic.

4. W dni powszednie umówioną wizytę można odwołać do 24 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem. Wizyty rozpoczynające się w poniedziałek należy odwołać do godziny 19.00 w piątek.

5. Umówioną wizytę można odwołać osobiście w placówce lub za pomocą:

a) kontaktu telefonicznego lub SMS pod nr +48 509 105 905
b) odpisania NIE na SMS z przypomnieniem o wizycie
c) serwisu znanylekarz.pl*
d) kontaktu mailowego na adres: rejestracja@gustav.pl

*widżety ułatwiające dostęp do serwisu zlokalizowane są na stronie www.gustav.pl przy konkretnych specjalistach.

1. Za skuteczną metodę odwołania wizyty uznaje się jedynie warianty podniesione w pkt 5.

2. W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż wskazano w pkt 4 lub nieodwołania wizyty oraz niestawienie się na nią w przypadku:

a) wizyt karnetowych (opłacony wcześniej karnet na 5 lub 10 wizyt u fizjoterapeuty lub neurologopedy) – jedna wizyta z karnetu przepada
b) wizyt opłacanych pojedynczo u fizjoterapeuty lub neurologopedy w przypadku, gdy pacjent ma zarezerwowane kolejne terminy wizyt – powstaje obowiązek uregulowania należności za wizytę w wysokości 100% jej ceny.

1. W pozostałych przypadkach nieodwołania wizyty oraz niestawieniu się na nią więcej niż 2 razy, w przypadku chęci umówienia się̨ na kolejną wizytę obowiązuje bezzwrotna opłata za rezerwację wizyty, która wynosi 100% kwoty wizyty.

2. Pakiet 5 wizyt należy wykorzystać w czasie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia zakupu pakietu. Pakiet 10 wizyt należy wykorzystać w czasie nieprzekraczającym 4 miesięcy od dnia zakupu pakietu. Jeżeli Pacjent ze względów zdrowotnych nie będzie w stanie zrealizować pakietu w wyznaczonym czasie, każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

3. Należności, o których mowa w pkt 8 należy uregulować przy następnej wizycie, z wyłączeniem opłaty za rezerwację wizyty, która płatna jest przelewem na konto:

GUSTAV Children’s Clinic
mBank S.A. 32 1140 2004 0000 3402 8097 5902
w tytule płatności: imię i nazwisko pacjenta

4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.gustav.pl

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024 r.